- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

STT TÊN ĐĂNG NHẬP ĐIỂM
1 ptkkhoa.12a8 1547
2 nhhuynh.12a2 1512
3 thnhi.12a8 1511
4 tthnhu.12a2 1401
5 lnttam.12a2 1279
6 lnhien.12a2 1275
7 cbthu.12a4 1207
8 ptttruc.12a2 1072
9 nttthao.11a6 1072
10 vnvanh.12a2 1064
20 câu kiểm tra miệng Chương Dao động điện từ GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Trắc nghiệm chủ đề mạch dao động GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập cuối HK I Chương 3- Phần 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập cuối HK1-Chương 3-Phần 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc