- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ngân hàng đề của GV Huỳnh Ngọc Quốc

MÔN VẬT LÝ 10
Chương: Chương 1. MỞ ĐẦU
  + Bài 1-Khái quát về môn Vật lí- phần 1
  + Bài 1-Khái quát về môn Vật lí- phần 2
  + Bài 2-Vấn đề an toàn trong Vật lí
  + Bài 3-Đơn vị và sai số trong Vật lí
Chương: Chương 2. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG
  + Bài 4- Chuyển động thẳng
  + Bài 5- Chuyển động tổng hợp
Chương: Chương 3. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI
  + Bài 7 Gia tốc-chuyển động thẳng biến đổi đều
MÔN VẬT LÝ 12
Chương: Chương 1. VẬT LÍ NHIỆT
  + Bài 1. Sự chuyển thể-phần 1
  + Bài 1. Sự chuyển thể-Phần 2
  + Bài 2- Thang nhiệt độ-phần 1
  + Bài 2- Thang nhiệt độ-phần 2
  + Bài 3. Nội năng. ĐL I của nhiệt động lực học