Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Trắc nghiệm chủ đề mạch dao động
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: 30 Phút
43 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
20 câu kiểm tra miệng Chương Dao động điện từ
Công thức chương Dao động và sóng điện từ
Trắc nghiệm- Mạch dao động
Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 1