- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG 4: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
CHƯƠNG 5: PHÂN BÀO
CHƯƠNG 6: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
CHƯƠNG 7: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
CHƯƠNG 8: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
ÔN THI -KIỂM TRA