- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG 1: CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
CHƯƠNG 2: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
CHƯƠNG 3: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
CHƯƠNG 4: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)
CHƯƠNG 5: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
CHƯƠNG 6: CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
CHƯƠNG 7: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
CHƯƠNG 8: VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG 9: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIỀN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)
ÔN THI -KIỂM TRA