- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
CHƯƠNG III. ĐỊA LÍ NGÀNH KINH TẾ
CHƯƠNG IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
ÔN THI -KIỂM TRA
ÔN THI THPT QUỐC GIA