- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG
Chương 3. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI
Chương 4. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN
Chương 5. MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
Chương 6. NĂNG LƯỢNG
Chương 7. ĐỘNG LƯỢNG
Chương 8. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
Chương 9. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Ôn tập kiểm tra