- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Chương 1
CHƯƠNG 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)
CHƯƠNG 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)
CHƯƠNG 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)
CHƯƠNG 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)
CHƯƠNG 6: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CÂU HÓA
CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
CHƯƠNG 8: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
CHƯƠNG 9: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
CHƯƠNG 10: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
CHƯƠNG 11: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
ÔN THI -KIỂM TRA
ÔN THI THPT QUỐC GIA