- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT
CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT
CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN
CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
CHƯƠNG 7: CROM - SẮT - ĐỒNG
CHƯƠNG 8: HÓA HỌC VỚI CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 9: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HÓA HỌC
ÔN THI -KIỂM TRA
ÔN THI THPT QUỐC GIA