- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO
CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO
CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
ÔN THI -KIỂM TRA